Tom Harald Hagen(Tom Harald Hagen)
Ngày sinh: 1978-4-1
Quốc tịch: Na Uy
Vai trò: Viên chức thứ 4
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy